Kategórie

Štatistika katalógu

  • Celkom produktov v našom obchode:
  • 205
  • Celkom kategórií v našom obchode:
  • 174

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi obchodníkom (dodávateľom) a zákazníkom (odberateľom).

Odoslaním objednávky vyjadruje zákazník svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Tieto obchodné podmienky sú závazné pre obe strany.

Objednávka tovaru

Podmienkou  platnosti  objednávky je pravdivé a úplne vyplnenie údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií a pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

Cena tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode sú pre kupujúceho platné v čase odosielania objednávky tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových a zmeny cien. Všetky ceny sú uvádzané vrátane platnej sadzby dane s pridanej hodnoty (DPH) a pre kupujúceho sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.

 

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zavazuje:

-          dodať kupujúcemu druh, množstvo, objem, veľkosť a farebné prevedenie objednaného tovaru,

-          dodať všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú k správnemu používaniu a ošetrenie výrobku,

-          dodať kupujúcemu tovar vhodné zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy,

 

Predávajúci nezodpovedá za:

-          oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,

-          za poškodenie zásielky zavinené poštou,

-         oneskorenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,

-          prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dosledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť,

 

Kupujúci sa zavazuje:

-          objednaný tovar prevezme a skontroluje neporušenosť obalov,

-          zaplatí za tovar, cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodných a reklamačných podmienkach platných v deň odoslania objednávky,

-          v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,

-          v prípade že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opatovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opatovného doručenia tovaru.

 

Dodacia lehota  a poštovné

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Objednávka bude potvrdená do 24 hodín od obdŕžania elektronickou formou. Objednávky sa realizujú okamžite , v prípade že je tovar na sklade. V opačnom prípade Vás budeme o dodacej dobe informovať emailom alebo telefonický. Zvyčajne sa táto doba pohybuje v rozmedzí 10 - 14 dní.

Tovar dodávame na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty. Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci. Cena za poštovné a balné je uvedená pri vystavovaní objednávky. Cena balného a dopravy v rámci územia SR je:

a) pri objednávke tovaru do 50 € je 3,5 € (Pri platbe vopred na účet)

b) pri objednávke tovaru nad 50 € je zdarma

 Vzhľadom na to, že Slovenská pošta menila podmienky doručovania, tak podmienky doručenia Vašej objednávky sú nasledovné:

a) pri hmotnosti objednávky do 2 kg bude zaslaná ako List 1. triedy na adresu.

b) pri hmotnosti objednávky nad 2 kg bude objednávka doručená na POŠTU vo forme balíka (pošta Vám to oznámi buď emailom, alebo telefonicky). 

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

 

Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dovodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako závaznu. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu va.tiande@gmail.com

 

Odstúpenie kupujúceho od zmluvy – vrátenie tovaru

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru.V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť kupujúcemu peniaze najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

 

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.


POSTUP REKLAMÁCIE:
a) Čo najskôr nás informovať na emailom alebo telefonicky.
b) Poslať tovar späť na adresu sídla firmy predávajúceho.

Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný, kópiu faktúry, popis závady a konkrétne údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanický nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade že dojde k vade výrobku v záručnej dobe / 24 mesiacov /, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

Ochrana osobných údajov

Pre úspešné  vybavenie Vašej objednávky potrebujeme o Vás vedieť niekoľko základných informácií. Narábanie s takýmito informáciami sa riadi zákonom č.52/ 1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácie, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby (dodacia adresa ) a banky ( v niektorých prípadoch meno). Tieto údaje sú poskytované jednorázovo. Informácie, ktoré by sa dotýkali priamo úkonov na Vašom účte, sa k nám nedostanú.